Головна » Освітні програми

Освітні програми

 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗДО « Сонечко» с. Носівці

_______________А. М. Савостіна 

«  31»  серпня 2021 року

                                                                              

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ « СОНЕЧКО» с. НОСІВЦІ

КУНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………3

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   …………………………………………6

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації…………………………………………………….9

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу………………………….14

 

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти ……………18

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ЗДО «Сонечко» с. Носівці Кунківської сільської ради 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня программа ЗДО «Сонечко» с. Носівці на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

 

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО « Сонечко» с. Носівці;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 •  турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти;
 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.

Організація освітнього процесу в ЗДО «Сонечко» у2021/2022 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами:

- гуманітарний;

- фізкультурно-оздоровчий

та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • створення умов для фізичного, духовного, психічного, та соціального благополуччя дітей;
 • вдосконалення якості освітнього процесу шляхом системного аналізу та вирішення завдань формування соціально-моральних цінностей особистості;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи;
 • впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.

Педагоги ЗДО  забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

 

 

 

 

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

 

Освітній процес у ЗДО « Сонечко» с. Носівці Кунківської сільської ради здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради ЗДО «Сонечко» с. Носівці  Кунківської сільської ради (протокол №1 «31» серпня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 23.07.2020р. №1/11 - 4960).

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань  у різні види діяльності  при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85). Використовуючи посібник «Патріотичне виховання дошкільників» М.В. Яцюк – Вінниця: ВОІПОПП, 2015.

Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021/2022 навчальному році у ЗДО «Сонечко» с. Носівці функціонуватиме одна різновікова група:

Від 3-х до 6-ти років – 5-денний робочий тиждень;

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  Листа МОНУ від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах з 9 – годинним  перебуванням

(5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина»,

рекомендованою МОН України від 23.07.2020р № 1/11–4960

Гранично допустиме навчальне навантаження на дітей

протягом тижня

Друга молодша група « Малята» ( Четвертий рік життя)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо – продуктивна діяльність(літературна, музична, образотворча, театральна тощо) і культура мовленнєвого спілкування

4

Логіко – математичний розвиток

1

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Загальна кількість занять                                          11

 

Гранично допустиме навчальне навантаженн на дітей

 протягом тижня

Середня група «Чомусики» ( п’ятий рік життя)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення із соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо – продуктивна діяльність(музична, образотворча, театральна тощо)

5

Логіко- математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Максимальна кількість занять на тиждень

15

 

Гранично –допустиме навантаження на дітей протягом тижня

Старша група «Фантазери – мрійники» (шостий рік життя)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення із соціумом і розвиток мовлення

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо – продуктивна діяльність (літературна,музична, образотворча,театральна тощо) і культура мовленнєвого спілкування

5

Логіко – математичний розвиток

2

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Загальна кількість занять на тиждень

15

 

Примітки:

 1Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

 2. Художньо – продуктивне образотворення дітей дошкільного віку передбачає: оволодіння різноманітними техніками образотворчої діяльності; використання художніх і нетрадиційних матеріалів; відмову від проведення типових занять з малювання, ліплення й аплікації; створення дітьми власних образів довкілля як способу самовираження за допомогою фарб й інших матеріалів.

 

 Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямків,

 логічна послідовність їх вивчення

 

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітній напрям

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитинав природному довкіллі

 

Передбачає:

сформованість початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомлення необхідності збереження ресурсів планети і особистої причетності до цього. Природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в

світі мистецтва

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

Дитина в

сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

 

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

«Розвиток пізнавальної активності дітей шляхом використання коректурних таблиць»  ( Н. Гавриш)

«Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка» ( Г. Чепурний)

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу в ЗДО  використовуються  методичні рекомендації «Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» ( Харків, 2020 р.); «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти» (Тернопіль, 2021р)

Інструментарієм здійснення моніторингу є: карти спостереження та кваліметричні моделі (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми  дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО «Сонечко» здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

 

 

 

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

                            Термін навчання. Навчальний рік у  Закладі дошкільної освіти « Сонечко» с. Носівці Кунківської сільської починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

                            Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів), осінні – з 19 жовтня до 01 листопада 2021 року (14 календарних днів),  зимові – з 28 грудня до 10 січня 2022 року (12 календарних днів), весняні – з 22 березня до 28 березня 2022 (7 календарних днів).

                            Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій підгрупі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій підгрупі – не більше 15 хвилин;
 • у середній підгрупі – 20 хвилин;
 • у старшій підгрупі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Режим роботи  Закладу дошкільної освіти « Сонечко» с. Носівці Кунківської сільської ради: 9 годин 5 разів на тиждень.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи)
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-2 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

 

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 •  загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

 

У закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я»;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, ЗДО тісно співпрацює з батьками.

 

Основні форми діяльності :

 • організація  індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультації надаються з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей та ін..

 

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 6 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

 

 

 

 

 

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

                                                                                                             

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

 

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

 

 

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

(див. таблицю)

 

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО  визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

 

 

 

Таблиця

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

 

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

 

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників

Спостереження, вивчення документації

 

Створення умов для дітей з особливими потребами

Спостереження, вивчення документації

 

Освітня діяльність

Якість планування в ЗДО

Вивчення документації

 

Діяльність керівника ЗДО

Опитування, вивчення документації

 

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення документації

 

Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО

Спостереження вивчення документації

 

Рівень реалізації компетентнісного підходу

Спостереження оцінка, вивчення документації

 

Діяльність вихователя

Спостереження, вивчення документації

 

Організація та здійснення методичної роботи

Вивчення документації

 

Співпраця з батьками вихованців

Опитування, вивчення документації

 

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Спостереження

 

 

 Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності

та якості освіти в ЗДО

 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуються картами спостереження.

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає:

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

 

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Затверджую

Директор ЗДО «Сонечко» с. Носівці

                                                                      А.М. Савостіна

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку ЗДО «Сонечко»

с. Носівці Кунківської сільської ради

на 2020 – 2025 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Носівці 2020р

 

І. Вступ.

Стратегія розвитку враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення.

Стратегія розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми "Освіта. Україна ХХІ століття" і розроблена на основі Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад.

У зв'язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості.

В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальних рух суспільства.

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку такої особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцненняфізичного, психічного і духовного здоров'ядитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

Сучасний стан системи дошкільної освіти характеризують значні зміни у перетворені предметно-розвивального середовища дошкільного закладу, створеннянових науково обгрунтованихзасобів для повноцінногорозвитку дошкільників, онолення форм і методів роботи з ним і насамперед в управлінні освітнім процесом ЗДО. Успіх цих змін пов'язаний з оновленням наукової, методичної і матеріальної бази навчання, виховання і розвитку дошкільників.

Однією з важливих умов оновлення є використання в дошкільній ланці системи освіти інформаційно-комунікаційнихтехнологій.

Розв'язання зазначених проблем за умови об'єднання зусиль колективу педагогів та батьків шляхом розроблення і виконання програми розвитку  закладу дошкільної освіти на період 2020-2025 р.

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов'язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров'я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.

 

ІІ. Етапи реалізації стратегії:

1. Підготовчий (І половина 2020 року)

Виявлення перспективних напрямків розвитку ЗДО та моделювання його нового якісного стану в умовах модернізації освіти України. Створення умов для визначення основних ідей програми розвитку, обміркування протиріч і передумов розвитку ЗДО «Сонечко» с. Носівці

2. Концептуальний (ІІ половина 2020 року)

Безпосередній початок реалізації програми, проведення основних компонентів освітнього процесу у відповідність з характеристиками «Стратегією розвитку  ЗДО «Сонечко» на 2020 -2025рр.».

3. Основний етап реалізації Програми (2021 - 2023 н.р.)

Перехід ЗДО на новий якісний стан. Подолання невідповідностей основним завданням стратегії і реформування компонентів, які мають відхилення від норм, заданих «Стратегією розвитку  ЗДО «Сонечко» на 2020 -2025рр.».

4. Завершальний (аналітико - корекційний) (2024 - 2025рр.)

Аналіз досягнутих результатів і визначення перспектив подальшого розвитку ЗДО. Фіксація створених прецедентів освітньої політики та їхнє закріплення в локальних нормативних актах ЗДО. Підведення підсумків. Самовизначення педагогічного колективу по відношенню до подальшого розвитку дошкільного закладу.

ІІІ. Основні завдання та мета:

 • забезпечувати максимально сприятливі умови для оздоровлення та загартування дошкільнят, впровадження системи оздоровчих заходів, здоров'язберігаючих технологій фізичного виховання й розвитку дітей з урахуванням індивідуальних особливостей здоров'я;
 • створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;
 • забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;
 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, ППД;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп'ютерно-орієнтованих технологій;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;
 • модернізувати матеріально-технічну базу дошкільного закладу;
 • створювати оновлене відповідно до вимог часу програмно-методичне забезпечення закладу;
 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;
 • формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;
 • забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;
 • забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи

IV. Джерела та обсяги фінансування:

Кошти місцевого бюджету Кунківської сільської ради та відділу освіти Кунківської сільської ради розмір яких на кожний окремий рік розглядається у встановленому законом порядку;

Інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством (благодійні добровільні внески батьків, спонсорські кошти).

Очікувані результати:

1. Здобуття дітьми якісної дошкільної освіти через особистісно- орієнтовану модель навчання у контексті Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Дитина» та інших програм МОН України з урахуванням досягнень науки та техніки.

2. Створення оптимальних умов для комплексного впливу на формування компетентної особистості дошкільника на основі індивідуалізації розвитку, навчання та виховання дитини.

3. Підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи ЗДО щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров'я дітей дошкільного віку, піднесення якісних показників здоров'я вихованців.

4. Створення умов для максимальної самореалізації працівників ЗДО.

5. Приведення матеріально-технічної бази у відповідність до нормативних вимог, забезпечення ЗДО сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами.

6. Забезпечення наступності у роботі ЗДО «Сонечко» та Носовецької «ЗЗСО І-ІІI ступенів.»

Виконання концепції має забезпечити:

Державний стандарт дошкільної освіти в ЗДО  «Сонечко» визначений змістом Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти і коментарем до нього, та діючими нині державними програмами і елементами тих програм, які будуть вводитися

V. Резюме ЗДО «Сонечко» с. Носівці:

ЗДО «Сонечко» знаходиться в с. Носівці, Гайсинського району, Вінницької області, вул. Першотравнева ,1.

Заклад дошкільної освіти  відкритий у 2004 році, де виховується 24 дитини. Про комфортне перебування дітей у ЗДО, збалансоване і раціональне харчування піклуються 5 працівників.Заклад укомплектований кадрами відповідно вимог наказу МОН № 118 від 24.02.2005р.

Всього в ЗДО працює 2 педагога, з  вищою освітою.

Останній рік атестації ЗДО: 2013р

Наслідки атестації: атестований.

Потужність ЗДО - 27 дітей

Кількість  груп:1 різновікова .

Режим роботи ЗДО: заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем та 9 годинним перебуванням дітей з 8:00 ранку до 17:00. Вихідні дні: субота , неділя, святкові. Навчальний рік з 1 вересня до 31 травня. З 1 червня по 31 серпня - літній оздоровчий період.

В приміщенні дошкільного закладу є 1 групова кімната,спальня, спортивна актова зала,  кабінет директора, кімната харчоблоку,  1 коридор, 1 кладова кімната, роздягальня, сан вузол . На території ЗДО є спортивно - ігровий майданчик,  клумби, висаджені дерева.

VI. Зміст завдань реалізації стратегії розвитку закладу дошкільної освіти відповідно до пріоритетних напрямків розвитку закладу:

 • упровадження в освітній процес новацій, інноваційних форм роботи та інформаційно-комунікаційних технологій.
 • оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;
 • створення комфортного психологічного середовища для дітей та педагогів, забезпечення умов для самовираження, самоствердження, самореалізації і вільногорозвитку кожного;
 • організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей;
 • забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти;
 • контроль дотримання гігієнічних вимог облаштування території, будівлі, приміщень і комунікаційних систем дошкільного навчального закладу;
 • забезпечення тісної співпраці сім'ї та дошкільного начального закладу у розвитку ,вихованні та навчанні дітей;
 • ​оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків вихованців.

Шляхи реалізації:

 • створення належних умов для гармонійного розвитку, виховання і навчання дітей;
 • створення безпечних умов для життя і здоров'я дітей  у закладі;
 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
 • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

VІІ.Організація навчально-виховногопроцесу

Дошкільна освіта як перша самостійна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності, що, у свою чергу, свідчить про необхідність вироблення нових вимог до системи освіти дитячого садка.

Основні завдання:

 • використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;
 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності;
 • формування уміння ефективно вирішувати різноманітні проблеми на основі існуючих знань;
 • підвищення рівня фізичного, психічного, духовного здоров'я дошкільників

Шляхи реалізації

Пізнавальний  розвиток:

 • формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду;
 • сприяння розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку дитини;
 • розвиток пізнавальних процесів за допомогою спеціальних процесів, за допомогою дидактичних ігор та вправ;
 • ознайомлення з різними джерелами інформації (книжки, журнали, телебачення, радіо, комп'ютер).

Мовленнєвийрозвиток:

 • уточнення і поповнення словникового запасу дітей на основі формування уявлень про світ у сферах дитячої життєдіяльності;
 • збагачення активного мовлення дитини прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками,числівниками, займенниками;
 • продовження роботи над лексичним значенням слів;
 • оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування.

Художньо-естетичнийрозвиток:

 • розвиток у дітей естетичного сприйняття, вміння помічати красиве в навколишньому середовищі, закладення основ художнього смаку, виховання звички вносити елементи краси впобут, природу, стосунки з однолітками, дорослими;
 • спонукання дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами, створення розвивального середовища для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтві;
 • формування художньо-мовленнєвих виконавчих вмінь, розвиток здібності до творчого перевтілення у сценічний образ;
 • збагачення музичного досвіду дітей, зацікавлення новими вокальними та інструментальними творами;
 • розвиток основ музичноїкультури.

Фізкультурно-оздоровча робота:

 • охорона життя та зміцнення здоров'я дітей;
 • формування правильної постави, розвиток всіх груп м'язів;
 • підвищення рівня стійкості організму проти впливу несприятливих факторів навколишнього середовища;
 • формування уявлень про своє тіло, необхідність збереження свого здоров'я;
 • формування культурно-гігієнічних навичок;
 • розвиток у дошкільнят інтересу до різних видів рухової діяльності;
 • виховання любові до спорту;
 • формування позитивних та вольових рис характеру.

Ігрова діяльність:

 • створення умов для вільної самостійної ігрової діяльності дітей;
 • використовувати різні види ігор, навчати розрізнятиїх за змістом, характерними особливостями;
 • створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри;
 • сприяти виникненню у грі дружніх партнерських відносин та ігрових об'єднань за інтересом.

VIII. Організація науково-методичної роботи

Мета: Підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників, активізація педагогічних досліджень, покращенняя методичних розробок.

Завдання

 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій, використання мультимедіа технологій в освітній діяльності ЗДО;
 • удосконалення форм роботи щодо запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 

Шляхи реалізації

 • орієнтування педагогічних працівників на оволодіння та застосування нових інформаційних технологій.
 • інноваційний підхід до практичної колективної діяльності
 • реалізація принципу безперервної освіти: організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • проходження педагогами атестації для виявлення рівня їх кваліфікації;

IX. Управлінська діяльність

Мета: Удосконалення системи моніторингу щодо ефективності діяльності  закладу дошкільної освіти.

Завдання:

 • відстеження освітньо-виховного процесу, з метою оцінювання його результатів, виявлення факторів, що впливають на ці результати;
 • прийняття й реалізація регулятивних та корекційних управлінських рішень;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу кожного педагога;

Шляхи реалізації:

 • створення умов для застосування у  закладі  нових форм здобуття дошкільної освіти;
 • удосконалення системи моніторингу забезпечення умов у  закладі для розвитку дітей та педагогів;
 • розширення участі громадськості в управлінні дошкільним навчальним закладом;
 • розширення джерел фінансування закладу (благодійна та спонсорська  допомога,  участь в проектах і програмах галузі освіти);
 • забезпечення реалізації довгострокової програми підвищення кваліфікації педагогів закладу;
 • здійснення комплексу соціально спрямованих заходів з метою створення позитивної мотивації  працівників.

X. Шляхи реалізації програми розвитку закладу дошкільної освіти

Реалізацію концептуальних завдань планується провести шляхом динамічного, поетапного розвитку й удосконалення матеріальної бази, форм і методів навчально-виховного процесу, докорінного поліпшення умов для розвитку здібностей і обдарувань, самореалізації дітей завдяки спільним цілеспрямованим діям всіх учасників освітнього процесу.

XІ. Очікувані результати реалізації концепції

В результаті реалізації концепції очікується, що:

1. Будуть максимально створені умови для оновлення змісту дошкільної освіти; якість та доступність дошкільної освіти для кожної дитини відповідного віку;

2. Будуть створені умови для самовираження, самоствердження, творчій самореалізації і вільного розвитку кожної дитини.

3. Будуть створено позитивний імідж  закладу, умови для подальшого розвитку  ЗДО;

4. Кожен член   колективу матиме можливість для максимального самовираження, самореалізації.

5. Батьки дійсно стануть рівноправними учасниками виховного процесу.