Головна » Установчі документи

Установчі документи

Зміст

 

 

 

 

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  ЗДО  «Сонечко» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41  Закону України  «Про освіту, Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- демократизації в освітній діяльності;

- здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості  інформації  на  всіх  етапах  забезпечення  якості  та  прозорості  процедур  системи забезпечення

якості освітньої діяльності.

3. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних,

методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення

високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі

вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

4.                Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

-                     здобувачі освіти та їх батьки;

-                     педагогічний персонал ЗДО;

-                     засновник – Кунківська сільська рада;

-             відділ освіти ,культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради;

-                     громадськість. 

 

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

-                     відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та         вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

-         відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій)                     змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти.

-                     якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

-                     показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного                            освітнього процесу.

6. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО «Сонечко».

6.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:                            «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти», «Результати навчання, виховання»,                   «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

6.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає  забезпечення якісних показників розвитку вихованців                           закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування  в садку. Для цього діяльність закладу спрямована         на облаштування куточків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується               інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки                         результатів моніторингу.

 Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії                                інформації, розмножувальна техніка.

 Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до              різних баз даних, джерел інформації ЗДО «Сонечко»  підключено до швидкісного Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО «Сонечко» функціонує офіційний сайт закладу.  

 6.3. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у   ЗДО «Cонечко”

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статтей тощо;

 

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів. 

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує відділ освіти, культури, молоді та спорту Кунківської сільської ради.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.4. Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання»  здійснюється шляхом  моніторингу і узагальнення  його результатів за освітніми лінями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні  працівники  закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку          компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій  (анкети,  кваліметричні  моделі,  діагностичні                   карти),  оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність.                     Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому та табличному  вигляді. Саме освітній               моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

- 50% здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій)                    змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

 6.5. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості                  освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу ;

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості                    освіти (наявність  посадової особи, яка відповідає за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок,                          інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

6.6.          Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ЗДО «Сонечко» здійснюється шляхом             оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

·                   статут закладу освіти;

·                   ліцензія на провадження освітньої діяльності;

·                   структура та органи управління закладу освіти;

·                   кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

·     освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені           відповідною освітньою програмою;

·    територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ;

·                   мова  освітнього процесу;

·                   результати моніторингу якості освіти;

·                   річний звіт про діяльність закладу освіти;

·                   правила прийому до закладу освіти;

·                   інша інформаціящо оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у                    засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.